ขณะนี้คุณได้เข้าสู่ระบบการสืบค้นวิทยานิพนธ์สำหรับภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 
เมนูหลัก
  หน้าแรก
สืบค้นวิทยานิพนธ์
  ขั้นตอนสืบค้น
  สืบค้นวิทยานิพนธ์
  การศึกษาค้นคว้าอิสร
ฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย
งานวิจัยอาจารย์
 
ฐานข้อมูลการตีพิมพ์
ระบบสารสนเทศนิสิต
  จำนวนสมาชิก: 153 คน จำนวนวิทยานิพนธ์ทั้งหมด 463 เล่ม (พ.ศ.2545-2550) ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2552
ระบบประเมินการเรียนการสอน
  สมาชิกออนไลน์: 1 คน จำนวนวิทยานิพนธ์มาใหม่ล่าสุด 11 เล่ม สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์
  รายละเอียดการเข้าใช้
  ห้องสมุด มก.
ชื่อผู้วิจัย
ชื่อวิทยานิพนธ์
 
กรกฎ วงศ์ไชยเสรี
การเปลี่ยนแปลงเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ที่จัดกระบวนการเรียนรู้แบบอริยสัจสี่
 
วาสนา สังข์พุ่ม
การฝึกอบรมบนเว็บเรื่องเทคนิคการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับครูโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา
 
นันทนา นิลมณี
การพัฒนาการเรียนการสอนบนเว็บเรื่องการโปรแกรมเบื้องต้นสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่3 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มก.
สีวลี แซะยูซุบ
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนบนเว็บเรื่อง ปัญหาและผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวและแบบแสดงตัว
 
ทิวา จิระมงคลชัย
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียสำหรับฝึกอบรมการปฏิบัติงานพนักงานโฟโต้ดิจิตอลแล็บ
 
ปิตากานต์ ประจิมพันธุ์
การพัฒนาระบบการสอนวิชาภาษาไทยบนพื้นฐานทฤษฏีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาโดยใช้โปรแกรมไมโคร
ซอฟท์พาวเวอร์พอยน์เป็นสื่อการนำเสนอผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  Downloads Acrobat
ณรงชัย บุญศรี
การพัฒนาเว็บไซต์สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
วิทูร หวังรุ่งโรจน์
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง เลตเตอร์ออฟเครดิตในการค้าระหว่างประเทศสำหรับพนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 
ชนัดดา ธนตรีโรจน์
การออกแบบเว็บเพจฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4
 
วุฒิ บุญกระจ่าง
ความพร้อมในการเรียนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มจังหวัด "สนุก"
 
3 อันดับวิทยานิพนธ์ที่การดาวน์โหลดสูงสุด (ตั้งแต่เปิดการใช้งาน)
 
งานวิจัยต่างประเทศ ทุกสาขาวิชา
 
สถิติ(ครั้ง)
ชื่อวิทยานิพนธ์
ผู้วิจัย
 
งานวิจัยต่างประเทศ
(19)
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อมรรัตน์ ยางนอก
 
(14)
การสร้างบทเรียนวีดีทัศน์เรื่องภาษาท่า กลุ่มสาระนาฎศิลป์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วัลลิกา วัฒนวันยู
  งานวิจัยต่างประเทศ
(10)
การฝึกอบรมบนเว็บเรื่องเทคนิคการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับครู
โรงเรียนมวกเหล็กวิทย

วาสนา สังข์พุ่ม
       
       
   


การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการสืบค้นวิทยานิพนธ์สำหรับภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด June 8, 2004 6:47 AM
1024 x 768 Resolution  /  Internet Explorer 5.x  /  Acrobat Reader